Extra middelen voor isolatie en duurzame bouw in Miljoenennota

Afgelopen dinsdag presenteerde minister Kaag van Financiën de kabinetsplannen van Rutte IV voor aankomend begrotingsjaar. Net als vorig jaar blijft de verduurzaming van de gebouwde omgeving een belangrijk thema, maar wat gaat er veranderen? In dit artikel zetten wij de belangrijkste plannen voor isolatie en duurzaamheid op een rij.

Isolatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt 300 miljoen extra vrij voor isolatie van woningen. Dit geld kan door gemeenten besteed worden aan het ondersteunen van inwoners bij de isolatieopgave. Daarnaast worden de al beschikbare budgetten voor isolatiesubsidies die particulieren zelf aan kunnen vragen, verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de 4 miljard euro die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma.

Subsidie verduurzamingsmaatregelen

Per 1 januari 2023 kunnen VvE’s subsidie ontvangen voor één verduurzamingsmaatregel. Voorheen was dit pas bij twee. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt de centrale regeling voor VvE’s en de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) de regeling voor individuele woningeigenaren. Vanuit het Klimaatfonds gaat er structureel 100 miljoen euro per jaar naar het subsidiebudget van de ISDE.

Nationaal Warmtefonds

In 2023 is er 97,4 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Warmtefonds. Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van woningen en gebouwen van eigenaar-bewoners, VvE’s en scholen.

Renovatieversneller

Om opschaling bij verduurzaming van (huur)woningen te bevorderen, wordt de Renovatieversneller aangepast naar een subsidieregeling voor zowel procesondersteuning als voor vraag- en aanbodbundeling van marktpartijen. De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat subsidie, kennis en begeleiding biedt aan vragers en aanbieders die samen huurwoningen sneller, beter en betaalbaar willen verduurzamen.

Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Met het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) bevordert het kabinet de ontwikkeling van de markt naar innovatiever en duurzamer bouwen. In 2023 zet het kabinet in op het organiseren van een ‘continue voorspelbare bouwstroom’ middels verschillende ondersteuningsprogramma’s voor vraagbundeling en aanbodontwikkeling van duurzame bouwvormen.

Kennis en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

Met dit kennisprogramma steekt het kabinet aandacht in kennis en ontwikkeling van emissiearme bouwconcepten en bouwlogistiek, waaronder off-site productie (prefab), efficiëntere bouwprocessen en ‘lichtere bouwmaterialen’. 

Circulaire (bouw)economie

Een uitgebreid grondstoffenbeleid wordt uitgewerkt in het Nationaal Programma Circulaire Economie dat in het najaar van 2022 verschijnt. Drie maatregelen uit het Coalitieakkoord zullen hiertoe worden uitgevoerd, namelijk de subsidieregeling voor grote ketenprojecten, een nieuwe subsidieregeling voor ontwikkeling en opschaling van recycling en een verplicht percentage recyclaat in de bouw, bijvoorbeeld in isolatiematerialen. Om circulair bouwen verder te stimuleren, wordt cumulatief 30 miljoen ​euro gereserveerd t/m 2030 en daarna 3 miljoen euro structureel​.

Met de Miljoenennota, gepresenteerd op Prinsjesdag, geeft het kabinet opnieuw een signaal af de isolatieopgave en de energietransitie serieus te nemen. Met nieuwe maatregelen en vele miljoenen maakt het kabinet de beschikbare subsidies toegankelijker en bouwvormen duurzamer. Maar is het voldoende? Hierover gaan we graag met jou in gesprek. Geef hier jouw reactie op de maatregelen in de Miljoenennota en lees de reactie van anderen.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.